Palvelun käyttöehdot

1. Yleistä


Gigwishin palvelujen ja verkkosivustojen (joista tässä asiakirjassa käytetään yhteistä nimitystä "Palvelut", lukuun ottamatta mahdollisia palveluja, joita Gigwish toimittaa Palveluiden käyttäjälle erillisen sopimuksen nojalla) käyttöön sovelletaan Palveluiden käyttäjän ja Gigwishin välisen laillisesti sitovan sopimuksen ehtoja. "Gigwish" tarkoittaa Gigwish Avoin yhtiö -nimistä yhtiötä, joka on Suomessa yritystunnuksella 2249020-7 rekisteröity yritys. Tässä asiakirjassa Palveluiden käyttäjästä käytetään nimitystä "Käyttäjä".

Käyttäjän ja Gigwishin väliseen sopimukseen sisältyy aina vähintään tässä asiakirjassa todetut ehdot ja määräykset ellei Gigwishin kanssa kirjallisesti toisin sovita. Jäljempänä näistä käytetään nimitystä "Ehdot".

Palveluiden käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Gigwish pidättää kaikki oikeudet Palveluihin ja niiden sisältöön. Käyttäjällä ei ole oikeutta osaksikaan kopioida, muutoin jäljentää, siirtää, edelleen lähettää, tallentaa, julkaista, jaella, liittää toiseen materiaaliin tai ladata omalle tietokoneelleen millään keinolla mitään Palveluihin liittyvää materiaalia (mukaan lukien teksti, kuvat, lähdekoodi, logot, tavaramerkit, grafiikka tai musiikki) ilman Gigwishin nimenomaista kirjallista lupaa. Palveluihin liittyvien tavara- ja tuotemerkkien sekä yritys- ja liiketunnusten käyttäminen on kielletty, ellei näissä käyttöehdoissa ole erikseen nimenomaisesti toisin mainittu tai ellei Gigwish ole antanut käyttöön nimenomaista etukäteistä kirjallista suostumustaan.


2. Ehtojen hyväksyntä


Käyttämällä Gigwishin tarjoamia Palveluita tai niiden osia Käyttäjä hyväksyy kaikki tässä asiakirjassa esitetyt Palveluiden käyttöehdot. Jos Käyttäjä ei hyväksy tässä esitettyjä Ehtoja, tulee hänen lopettaa Palvelun käyttö.

Käyttäjä ei saa käyttää Palveluja eikä hyväksyä Ehtoja, mikäli (a) hänellä ei ikänsä puolesta tai muutoin ole toimivaltaa tehdä sitovaa sopimusta Gigwishin kanssa tai (b) hän ei ole oikeutettu vastaanottamaan Palveluja Suomen tai muiden maiden, kuten hänen asuinmaansa tai maan, josta käsin hän käyttää Palveluja, lakien mukaan.


3. Sallittu käyttö


Palveluiden sisältämää tietoa ei saa kopioida, muokata tai käyttää ilman Gigwishin etukäteistä kirjallista ja nimenomaista lupaa. Kiellon rikkominen voi johtaa oikeudellisiin toimiin ja mahdolliseen vahingonkorvaus- ja/tai rikosoikeudelliseen vastuuseen. Sivujen käyttöehtojen rikkomisesta voi seurata Palveluiden käyttöoikeuksien lakkaaminen. Gigwishillä on lisäksi oikeus poistaa Palveluissa tehtyjä äänestyksiä, jos Käyttäjä rikkoo tai kiertää Palveluiden käyttöehtoja.

Palvelut ovat kuluttajapalveluja eikä niitä ole tarkoitettu käytettäviksi henkilöiden tai heidän työnantajiensa tai sopimuskumppaniensa toimintaan liittyvässä käytössä. Mikäli Käyttäjä haluaa tehdä näin, tällainen toiminta tapahtuu täysin omalla ja Käyttäjän työnantajan tai sopimuskumppanin vastuulla.


4. Äänestäminen


Suomessa toimivassa SMS-palvelussa äänestäminen maksaa 0,95 euroa, ja Palvelun hinnoittelun voi tarkistaa tästä asiakirjasta. Lisäksi tarjoamme ilmaisen nettiversion Palvelustamme, joka on käytettävissä maailmanlaajuisesti.

Gigwish toimii ainoastaan toiveiden välittäjänä. Tilaisuuden järjestäjä puolestaan vastaa siitä, missä määrin toiveet otetaan huomioon heidän ohjelmistossaan sekä itse tilaisuudesta, muun muassa ohjelma- ja katsomonmuutoksista, mahdollisesta peruuntumisesta ja niistä aiheutuneista kustannuksista kuin myös arvonlisäverolain 2 § (:940/1999) tarkoittamista velvoitteista.

Paluuviestietujen jälleenmyynti, luovuttaminen oheistuotteena tai toisen tuotteen tai palvelun myynnin yhteydessä vastikkeellisesti tai vastikkeetta on kielletty ilman Gigwishin nimenomaista kirjallista suostumusta.


5. Tekijänoikeudet ja tekijänoikeuden lähioikeudet


Kaikki Palveluissa oleva materiaali on Gigwishin omaisuutta ja tekijänoikeuksien suojaamia. Tekijänoikeuden ja muut immateriaalioikeudet Palveluiden sisältöön ja ulkoasuun (mukaan lukien tekstit, tietokannat, sähköiset dokumentit, grafiikka, valokuvat, kuva ja ääni, ohjelmistot, ohjelmistotuotteet ja palvelut) omistaa Gigwish tai kolmas osapuoli. Kuvia, tekstiä tai muuta materiaalia ei saa kopioida ilman sekä Gigwishin että tapahtumanjärjestäjän lupaa. Gigwishillä on yksinomainen oikeus määrätä Palvelun koko sisällöstä tai sen laadullisesti tai määrällisesti arvioiden olennaisesta osasta valmistamalla niistä kappaleita ja saattamalla ne yleisön saataviin (tekijänoikeuslaki 49 § 1 momentti 1 kohta). Tietokannoista kopioituja tietoja ei siten saa käyttää esimerkiksi uusien tietokantojen tai muiden julkaisujen tuottamiseen.

Gigwish tai sen yhteistyökumppanit pidättävät kaikki oikeudet sisältöön www.gigwish.com-sivustolla.


6. Käyttäjän vastuu


Käyttäjä vastaa näiden ehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun ja sen sisältämän aineiston käytöstä palveluntuottajille tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta. Tekijänoikeudellisesta korvausvelvollisuudesta säädetään tekijänoikeuslain 7 luvussa ja rikosoikeudellisesta rangaistusvastuusta tekijänoikeuslain 7 luvussa sekä rikoslain (39/1889) 49 luvussa.

Käyttäjän tulee kaikissa tilanteissa itse huolehtia tietokone- ja tietoliikennelaitteistostaan, niiden käytöstä, kunnosta, varmuuskopioinnista, tietoturvallisuudesta, virussuojauksesta ja muista vastaavista seikoista.

Gigwish ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita Käyttäjälle saattaa aiheutua mistä tahansa syystä. Gigwish ei ole vastuussa eikä korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut Palveluiden käyttöongelmista, myöhästymisestä, katkoksista tai muista teknisistä vioista, jotka vaikeuttavat Palveluiden käyttöä.


7. Palveluntuottajan vastuu


Gigwish toimii Palveluiden julkaisijana. Gigwish ei vastaa Palveluiden saatavuudesta, luotettavuudesta, soveltuvuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen, virheettömyydestä, käyttämisestä tai käyttämisen estymisestä eikä muistakaan seikoista, ellei toisin ole näissä käyttöehdoissa tai muuten palvelukohtaisesti nimenomaisesti ilmoitettu.


8. Palvelun toimintojen muuttaminen


Gigwishillä on oikeus oman harkintansa mukaisesti päivittää, muuttaa, lisätä tai poistaa Palveluissa olevaa materiaalia ja näitä käyttöehtoja Palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä sekä rajoittaa pääsyä Palveluihin ilman erillistä ennakkoilmoitusta.


9. Linkittäminen


Gigwishin Palveluissa voi olla linkkejä kolmansien osapuolten ylläpitämille Internet-sivuille. Tällaisiin kolmansien osapuolten ylläpitämiin Internet-sivuihin ja niiden käyttöön sovelletaan kyseisten kolmansien tahojen omia käyttöehtoja eikä Gigwish ole vastuussa muiden tahojen Internet-sivuista tai niiden sisällöstä.


10. Yleiset oikeudelliset ehdot


Käyttäjä hyväksyy sen, että mikäli Gigwish ei harjoita tai pane täytäntöön jotain laillista Ehtoihin sisältyvää (tai sovellettavan lain mukaista) oikeuttaan, Gigwishin ei katsota luopuvan oikeuksistaan, vaan kyseiset oikeudet tai korvaukset ovat edelleen Gigwishin käytettävissä.

Mikäli jokin toimivaltainen tuomioistuin katsoo, että jokin näiden Ehtojen määräyksistä on pätemätön, kyseinen määräys poistetaan näistä Ehdoista sen vaikuttamatta muiden Ehtojen pätevyyteen. Näiden Ehtojen muut ehdot pysyvät pätevinä ja täytäntöönpanokelpoisina.


11. Riitojen ratkaiseminen


Palvelun käyttöä koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Jos erimielisyyttä ei neuvotteluissa saada ratkaistua, riita ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa noudattaen Suomen lainsäädäntöä.